:::: منو ::::

انتشارات ناهید

معرفی کتاب های انتشارات ناهید

فرهنگ موضوعی قرآن مجید

دین, زبان, زبان عربی

فرهنگ موضوعی قرآن مجید

فرهنگ موضوعی قرآن مجید / الفهرس الموضوعی القرآن الکریم

تدوین : کامران فانی – بهاءالدن خرمشاهی


این کتاب فرهنگ لغات قرآن مجید همراه با شرح و بسط معانی آن ها نیست ، بلکه در واقع ” کشف المطالب الفبایی ” یا فهرست موضوعی قرآن مجید است ، که مانند اغلب فرهنگ های لغت به ترتیب حرف اول کلمه ، به شیوۀ ابجدی یا دقیق تر بگوییم ابتثی – و نه به رسم فرهنگ های کهن عربی از روی مادۀ اصلی کلمات تنظیم یافته است .چنان که پیداست این فهرست به عربی است و این امر ناگزیر ومهم بوده است ، چه اگر قرار بود به فارسی باشد ، دیگر نمی توانستیم نص یا عین اصطللاحات و تعبیرات قرآن مجید را درکار آوریم . حال آن که رعایت عین الفاظ و اصطلاحات قرآن مجید حائز کمال اهمیت است و کلیۀ مسلمانان سراسر جهان با آن انس یک سان و همانند دارند.

نظرات بسته شده است.