:::: منو ::::

انتشارات ناهید

معرفی کتاب های انتشارات ناهید

دانشنامۀ قرآن و قرآن پژوهی

دین, زبان, زبان عربی

دانشنامۀ قرآن و قرآن پژوهی

دانشنامۀ قرآن و قرآن پژوهی /دو جلد

با همکاری ۱۷ مؤلف / به کوشش بهاءالدین خرمشاهی

قیمت ۳۶۰۰۰ تومان

این اثر یک مرجع جمع و جور و مشتمل بر ۳۶۰۰ مقاله است. نیمی از آن از معارف و مفاهیم و اصطلاحات خود قرآن است و نیمی در بارۀ قرآن. از طول مقالات کاسته و تعداد و تنوع مقالات افزوده شده است.‌این کتاب یک مرجع حاضر جواب یا یک مرجع زودیاب است. محتویات دانش نامه در ۱۹ مقولۀ کلی است که عبارتند از:

یک – اعلام ۲ – احکام قرآن ۳ – سوره‌های قرآنی ۴ – آیه‌های نامدار ۵ – اصطلاحات و تلمیحات ادبی ۶ – اخلاق قرآنی ۷ – کلمات کلیدی ۸ – موجودات قدسی و غیبی  ۹ – اقوام و طوایف ۱۰ – ادیان و مذاهب و مکاتب  ۱۱  – وقایع تاریخی  ۱۲ – علوم و فنون قرآنی  ۱۳ – فرهنگ آفرینی قرآن  ۱۴ – قرآن پژوهی  ۱۵ – قرآن پژوهان  ۱۶ – قواعد و عبارت‌های معروف  ۱۷ – قرآن و هنر ۱۸ – نهاد‌های قرآنی  ۱۹ – نحو و بلاغت قرآن

نظرات بسته شده است.