:::: منو ::::

انتشارات ناهید

معرفی کتاب های منتشر شده

عرفان و منطق

تاریخ ، فلسفه ، سیاست, فلسفه

عرفان و منطق

طرح جلد کتاب عرفان و منطق، نوشتهٔ برتراند راسل، ترجمهٔ نجف دریابندری

عرفان و منطق

نوشته: برتراند راسل

مترجم: نجف دریابندری

مقالاتی که این کتاب را تشکیل می‌دهد از چند کتاب مختلف فراهم شده است، عرفان و منطق نام یکی از آن‌هاست. در آن کتاب علاوه بر مقالهٔ «عرفان و منطق» که اساسی‌ترین مقالهٔ کتاب است، مقالات دیگری هم هست که در کتاب حاضر نیامده است. این عنوان را مترجم به کتاب حاضر داده است، زیرا تصور می‌کند اساسی‌ترین مقالهٔ کتاب حاضر نیز همین مقاله است.

درجهٔ اهمیت سایر مقالات فرق می‌کند. پاره‌ای از آن‌ها نسبتاً سبک است و متعرض مسائل دشوار فلسفی نمی‌شود، پارهٔ دیگر سنگین‌تر است، و گاه نویسنده در آن‌ها نظریات اساسی خود را طرح کرده است. هر دو دستهٔ مقالات؛ به نظر مترجم، از روشن‌ترین و خواندنی‌ترین مقالات راسل است. تشخیص این دو دسته را مترجم بر عهدهٔ خوانندگان می‌گذارد.

یادداشت مترجم

دیدگاهتان را بنویسید: